Đang tải... Vui lòng chờ...

Giấy phép hóa chất

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Theo quy định tại Luật Hóa chất, thì các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động kinh doanh và sản xuất hóa chất đều phải thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Dịch vụ xin Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất
Theo quy định tại Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo thì phải thực hiện việc cấp xác nhận khai báo hóa chất theo quy định.