Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra xác nhận và cấp cho đơn vị.