Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ vốn góp, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường.

Dịch vụ tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, với những trường hợp mở chi nhánh sản xuất, thanh đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn đầu tư hay bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh,điều lệ

Thủ tục thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài
Qúy doanh nghiệp đang vướng mắc trong vấn đề thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài ? Qúy doanh nghiệp muốn nắm rõ được qui trình cũng như các bước để chuẩn bị cho công việc thay đổi của mình?

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
gành nghề của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các nội dung đăng ký đầu tư, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư. Ngành nghề của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời còn là mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư đã đăng ký

Thủ tục chuyển trụ sở cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục chuyển trụ sở cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Địa chỉ trụ sở Công ty thường được Nhà đầu tư đăng ký cùng là địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. Nếu địa chỉ trụ sở Công ty đồng thời là địa điểm thực hiện dự án thì nội dung điều chỉnh cần thực hiện là điều chỉnh địa chỉ trụ sở công ty, điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư, Vốn điều lệ của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các nội dung đăng ký đầu tư, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư. Khi có nhu cầu tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty này cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ Công ty.