Giấy phép tổng hợp

Dịch vụ tư vấn kết hôn với người đài loan

Dịch vụ tư vấn kết hôn với người đài loan
Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Đài Loan, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người Đài Loan cũng phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.