Thành lập Công ty hợp danh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh
ông Ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.