Tổ chức lại doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) sao cho phù hợp hơn với mục tiêu doanh nghiệp hướng tới.